Particulier Onderzoeker

particulier onderzoeker

Beschrijving

In Nederland mag men pas aan het werk als particulier onderzoeker, ook wel particulier rechercheur of privédetective genaamd, nadat men het diploma particulier onderzoeker heeft behaald. Dit is een wettelijke verplichting op basis van de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (de WPBR).

De opleiding voor Particulier onderzoeker bestaat uit drie theoretische onderdelen: Basiskennis Particulier onderzoeker, Wettelijke kaders Particulier onderzoeker en Onderzoek & Rapportage. Ook komen er tijdens de opleiding Particulier onderzoeker een aantal praktijkgerichte onderdelen aan bod, zoals het optreden van een particulier onderzoeker en het plan van aanpak.

Voor deze opleiding is er geen specifieke vooropleiding of niveau vereist.

De docenten die de opleiding verzorgen  zijn afkomstig uit de praktijk en ervaren docenten in dit vakgebied. De opleiding wordt gegeven aan de hand van het door ons zelf ontwikkelde e-learning modules.

De cursus wordt afgesloten met het officiële SVPB-examen. Hiermee haal je een diploma dat goed staat aangeschreven in de beveiligingswereld! Dit diploma van de Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties (SVPB) is een wettelijke eis om werkzaamheden te mogen verrichten als particulier onderzoeker.

Let op het examen aanvragen en betalen dient u zelf te doen en verloopt via het svpb

01. Introductie

1
Introductie op de opleiding voor particulier onderzoeker
23 seconden
2
Uitleg over de verschillende kleurenboxen

02. Oriëntatie op het beroep

1
De particulier onderzoeker
2
Het particuliere opsporing- en beveiliging werkveld
3
Bevoegdheden van een particulier onderzoeker

03. Rechtsstaat Nederland

1
De Grondwet
2
Trias Politica
3
Rechtspersonen
4
Organisatiestructuur

04. Rechtspraak in Nederland

1
Rechtsbronnen
2
Organisatie rechtelijke macht
3
Rechtsgebieden
4
Formeel en materieel recht

05. Procesrecht - algemene bepaling

1
Eigenrichting
2
Onschuldpresumptie
3
Equality of Arms
4
Proportionaliteit en subsidiariteit
5
Gerechtelijke procedure

06. Kennisvragen Deel 1

1
PO – Secties 1 t/m 5
26 vragen
2
Optioneel: Virtuele klas voor Secties 1 t/m 5

07. Strafrecht algemene begrippen

1
Indeling van strafbare feiten
2
Legaliteitsbeginsel
3
Toepasselijkheid Nederlands strafrecht
4
Deelnemers aan strafbare feiten
5
Poging en voorbereiding
6
Verjaring
7
Strafuitsluitingsgronden
8
Strafbare feiten die je moet kennen / gebruiken

08. Strafprocesrecht

1
Betrokkenen bij het strafproces
2
Het strafproces traject
3
Bewijsmiddelen in het strafrecht

09. Burgerlijk recht

1
Overeenkomsten
2
Verbintenissen
3
Onrechtmatige daad

10. Burgerlijke procesrecht

1
Betrokkenen bij een burgerlijk proces
2
Beginselen burgerlijk procesrecht
3
Het burgerlijk proces traject
4
Bewijsvoering
5
Vonnis

11. Kennisvragen Deel 2

1
PO – Secties 7 t/m 10
24 vragen
2
Optioneel: Virtuele klas voor Secties 7 t/m 10

12. Arbeidsrecht

1
Arbeidsrecht en overeenkomst
2
Regels met betrekking tot de arbeidsovereenkomst
3
Het einde van de arbeidsovereenkomst

13. Wet- en regelgeving particulier onderzoeksbureau

1
Regulering particuliere onderzoeksbranche
2
Belangrijke regelingen uit de wet, regeling en beleidsregels
3
Wet bescherming persoonsgegevens (AVG)
4
Privacygedragscode
5
Kaders

14. Omgaan met persoonsgegevens

1
Persoonsgegevens en verwerken
2
Verantwoordelijke en verwerker
3
Beginselen bij de verwerking van persoonsgegevens
4
Grondslagen verwerking van persoonsgegevens
5
Bijzondere en strafrechtelijke persoonsgegevens
6
Functionaris gegevensbescherming en verwerkingsregister
7
Bewaartermijnen
8
Rechten van de betrokkene
9
Beveiliging van persoonsgegevens en datalekken
10
Politie- en justitiele gegevens
11
Autoriteit persoonsgegevens

15. Particulier Rechercheonderzoek

1
Rechercheonderzoek en uitgangspunten
2
Het gerechtelijke traject en de rol van een PO
3
Opdrachtgevers
4
Doelstelling en rol van de opdrachtgever
5
Bevoegdheden van de particulier onderzoeker

16. Kennisvragen Deel 3

1
PO – Secties 12 t/m 15
18 vragen
2
Optioneel: Virtuele klas voor Secties 12 t/m 15

17. Soorten onderzoeken

1
Achtergrondonderzoek
2
Onderzoek gedrag van medewerkers
3
Intellectueel eigendom
4
Preventie onderzoeken
5
Digitale onderzoeken
6
Onderzoek naar faillissementen
7
Overige onderzoeken

18. Vormgeving en aanpak van een onderzoek

1
Vormgeving onderzoek
2
Intakegesprek
3
Plan van aanpak en kostenopgave

19. Keuze onderzoeksmethode

1
Onderzoeksmethode
2
Inzet van bevoegdheden
3
Afwegingen bij de keuze soort onderzoeksmethode

20. Onderzoeksmethoden privacygedragscode

1
Onderzoeksmethoden en de gedragscode
2
Betreden van niet-openbare (besloten) plaatsen
3
Interviewen van personen
4
Observatie
5
Heimelijke observatie door middel van cameras
6
Onderzoek in geautomatiseerde voorzieningen
7
Vertrouwelijke communicatie
8
Proefaankoop en pseudoklant

21. Kennisvragen Deel 4

1
PO – Secties 17 t/m 20
27 vragen
2
Optioneel: Virtuele klas voor Secties 17 t/m 20

22. Communicatie & Interview

1
Communicatie termen
2
Interviewtechnieken
3
Doelstelling en voorbereiding interview
4
Uitvoering van het interview

23. Observeren

1
Waarnemen en observeren
2
Observeren in een recherche onderzoek
3
Tips bij observatie
4
Vastleggen van een observatie
5
Observatierapport

24. Sporen

1
Sporenonderzoek
2
Materiele sporen
3
Herkennen van sporen
4
Hanteren van sporenmateriaal
5
Referentiemateriaal
6
Registratie van sporenonderzoek

25. Kennisvragen Deel 5

1
PO – Secties 22 t/m 24
25 vragen
2
Optioneel: Virtuele klas voor Secties 22 t/m 24

26. Rapportage

1
Eindrapportage
2
Afronding van het onderzoek
3
Oefenexamen intake gesprek

27. Onderzoek in Digitale bronnen

1
Begrippenlijst
2
Werking van een computer
3
Digitaal gegevens opslaan
4
Onderzoek aan digitale data

28. Onderzoek op en aan internet

1
Begrippenlijst
2
Wat is een netwerk
3
Email
4
Mobiele telefonie
5
Gevaren van het internet
6
Onderzoek op internet

29. Afsluiting en Samenvatting

1
Particulier onderzoeker
2
Onderzoek
3
Rapporteren
4
Wetsartikelen lezen
Aan verlanglijst toevoegen
Koop cursus
Ingeschreven: 7 studenten
Duur: 3 maanden
lezingen: 118
Niveau: Beginner